Algemene voorwaarden The Content Case

Deze Algemene Voorwaarden betreffen de voorwaarden van The Content Case, gevestigd aan Industrieweg 23, 5527 AJ, te Hapert, ingeschreven per 1 oktober 2019 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75958171. 

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtnemer: The Content Case, in het handelsregister ingeschreven onder KvK-nummer 75958171.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt of op enige wijze een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer, waarbij de Opdrachtnemer zich verbindt tot het verrichten van diensten en/of producten en de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer als Opdrachtgever voor te leveren werkzaamheden.

Schriftelijk(e) (bevestiging): Een akkoord per brief, e-mail of via een Overeenkomst.

Door het bezoeken en gebruiken van deze website (Thecontentcase.nl) of het aangaan van een samenwerking met Opdrachtnemer, aanvaard je deze gebruikersvoorwaarden en de voorwaarden waarnaar verwezen wordt. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij je om deze website niet te gebruiken of geen samenwerking met ons aan te gaan. In het geval van samenwerking gelden deze Algemene Voorwaarden voor de Algemene Voorwaarden van de andere partij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes, aangeboden diensten en gesloten Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

2. Indien van bepaalde onderdelen uit deze Algemene Voorwaarden schriftelijk – met handtekening van beide partijen – wordt afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden hun gelding behouden.

3. De Algemene Voorwaarden worden bij het bezoeken van deze website (thecontentcase.nl) geaccepteerd. Indien de gebruiker van deze website niet akkoord gaat, verzoeken wij de website niet te gebruiken.

4. De Algemene Voorwaarden worden bij het aangaan van een Overeenkomst met de Opdrachtnemer geaccepteerd. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat, is de Opdrachtgever verplicht om dit vóór het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer.

5.Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en/of Offertes

1. Aanbiedingen en/of Offertes vanuit Opdrachtnemer zijn pas bindend wanneer Opdrachtnemer deze expliciet en schriftelijk akkoord bevestigd. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om wijzigingen in offertes aan te brengen of zich op ieder willekeurig moment terug te trekken.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Opdrachtnemer.

2. Mondelinge afspraken zijn pas rechtsgeldig nadat hier schriftelijke bevestiging op is gegeven vanuit Opdrachtnemer.

Artikel 5 – Duur overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst

1. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst voor bepaalde tijd beëindigen.

2. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd, te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, opzeggen. 

3. Indien er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op deze overeenkomst, zijn deze pas bindend na schriftelijke bevestiging vanuit Opdrachtnemer.

4. Bij beëindiging van een Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De eventuele al gemaakte uren worden gefactureerd op het afgesproken uurtarief. Indien de beëindiging binnen één week voor aanvang van de geplande werkzaamheden zoals vermeldt in de aangegane Overeenkomst plaatsvindt, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het afgesproken bedrag te factureren. Binnen twee weken geldt een percentage van 25%. Indien er langer dan twee weken van tevoren een annulering plaatsvindt, dan geldt een percentage van 10% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7- Wijziging overeenkomst 

1. Indien een Opdrachtgever wijzigingen in de uit te voeren werkzaamheden wil uitvoeren, dienen deze tijdig en maximaal twee weken voor de geplande werkzaamheden aan de Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. Wijzingen die aangevraagd worden door de Opdrachtgever kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloeden en komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever aan de hand van de op dat moment geldende tarieven.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering voor de Opdrachtnemer noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

4. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Opdrachtnemer proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

7. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 – Prijzen en betaling 

1. Prijzen zijn in euro’s uitgedrukt,  exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Betaling kan voor- en achteraf geschieden. 

3. Per Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer vastgesteld of de betaling vooraf of per maandelijkse factuur (afhankelijk van de doorlooptijd) of na het uitvoeren van de Overeenkomst plaatsvindt. Indien er door Opdrachtnemer kosten aan derden betaald moeten worden, dan dienen deze altijd vooraf door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Betaling geschiedt per factuur.

5. Facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan -middels het op de factuur te vinden bankrekeningnummer- tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. .

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

11. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Prijswijziging 

Indien bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd tot  verhoging van de prijs, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven, mits deze minimaal vier weken vooraf aan Opdrachtgever zijn doorgegeven. Opdrachtgever heeft het recht op ontbinding binnen twee weken na schriftelijke bekendmaking van de prijsverhoging door Opdrachtnemer.

Artikel 10 – Uitvoering en uitvoeringstermijnen van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar het beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal altijd streven naar het best mogelijke resultaat binnen de omvang van de opdracht, maar geeft nooit garanties op het gebied van marketingsucces, groei van klanten, vergrote naamsbekendheid of succes op welk gebied dan ook.

2. Indien Opdrachtnemer advies uitbrengt aan Opdrachtgever, zal zij dit naar het beste inzicht en met de kennis van dat moment doen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van de gevolgen van het advies en de opvolging daarvan. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat haar adviezen direct of in een later stadium een onbedoeld effect veroorzaken en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade daarvan, van welke aard dan ook. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever na afloop van de Overeenkomst niet meer adviseren over eventuele veranderingen die mogelijk invloed hebben op het effect van het (uitgevoerd) advies.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen voor het uitvoeren van het Overeenkomst met Opdrachtgever en hoeft Opdrachtgever hiervan niet op de hoogte te stellen, tenzij Opdrachtgever hier uitdrukkelijk om vraagt. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat relevante gegevens en instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze relevant zijn voor Opdrachtnemer en die mogelijk invloed kunnen hebben op het kwalitatief uitvoeren van het Overeenkomst, worden verstrekt aan Opdrachtnemer vóór het aangaan van het Overeenkomst. Indien er tussentijds sprake is van wijziging of nieuwe relevante bovengenoemde gegevens, dan dient Opdrachtgever deze per direct te melden aan Opdrachtnemer.

5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Indien Opdrachtgever vermoedt of volgens eigen ideeën concludeert dat Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren uitvoert, dan dient Opdrachtgever dit per direct, maar uiterlijk binnen een week te melden aan Opdrachtnemer. 

7. Indien Opdrachtnemer niet aan het Overeenkomst kan voldoen wegens overmacht, bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte, overlijden of andere (on)voorziene zaken waar Opdrachtnemer geen directe invloed op heeft, dan dient zij dit zo snel mogelijk -indien dit redelijkerwijs mogelijk wordt geacht – te melden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft hierbij het recht om het Overeenkomst per direct te ontbinden dan wel stop te zetten of te herzien in overleg met Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan hierdoor geen schade, van welke aard ook, verhalen op Opdrachtnemer. 

8. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer, verklaart Opdrachtgever geen samenwerkingen te hebben of aan te gaan met een vergelijkbare partij, of een partij die mogelijk een invloed heeft op de resultaten van Opdrachtnemer, tenzij deze vooraf schriftelijk gemeld worden aan Opdrachtnemer.

9. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

10. Indien Opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

11. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

12. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Opdrachtnemer binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledige verschafte gegevens.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen door derden waarmee Opdrachtnemer een samenwerking heeft ter uitvoering van het Overeenkomst met Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een opdracht heeft geplaatst bij een derde partij zal Opdrachtnemer ervoor waken dat de afspraak tussen Opdrachtnemer en een derde partij uitgevoerd wordt zoals vastgelegd.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

6. Wanneer Opdrachtnemer een opdracht uitvoert, met name op het gebied van PR of linkbuilding, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor een onjuiste overname van informatie door een derde partij, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar met grove schuld foutieve informatie heeft verschaft aan deze derde partij tijdens de Overeenkomstperiode.

7. Indien Opdrachtgever inloggegevens verschaft voor het gebruik (analyserende en/of uitvoerende werkzaamheden) van CMS of andere systemen, dan kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbedoelde wijzigingen, tenzij er sprake is van grove schuld door Opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart door het verstrekken van inloggegevens dat hij vertrouwen heeft in het correct gebruik van deze gegevens en bijbehorende mogelijkheden door Opdrachtnemer. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt van Opdrachtgever verwacht dat de inloggegevens gewijzigd worden. In het onverhoopte geval dat Opdrachtnemer gehackt/bestolen wordt van betrouwbare informatie, dan zal zij dit indien bij haar bekend, naar geweten zo snel mogelijk neerleggen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (een deel) van het factuurbedrag. Enige andere vorm van vergoeding van schade, waaronder inbegrepen indirecte schade, gevolgschade of schade door misgelopen omzet of winst, is uitgesloten.

8. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

9. Iedere aansprakelijkheidsvordering vervalt na maximaal twee maanden na het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 12 – Persoonsgegevens en Privacy

1. Betrouwbare gegevens die de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt zullen door Opdrachtnemer zorgvuldig en beveiligd worden bewaard. Indien Opdrachtgever het vermoeden heeft dat gegevens door Opdrachtnemer worden misbruikt of dat Opdrachtnemer bestolen is van vertrouwde gegevens, dan dient Opdrachtgever dit schriftelijk te melden en, indien zij dit nodig acht, eventuele inloggegevens te wijzigen. Opdrachtgever verklaart hiermee dat Opdrachtnemer mogelijk het Overeenkomst niet na kan komen indien deze vertrouwde gegevens nodig zijn voor uitvoering van het Overeenkomst.

2. Opdrachtgever geeft door het vertrekken van inloggegevens, volmacht aan Opdrachtnemer voor het gebruiken, analyseren en/of aanpassen van gegevens, zoals afgesproken in het Overeenkomst. Hiervan uitgesloten is het wijzigen van wachtwoorden, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien Opdrachtgever na het beëindigen van het Overeenkomst verwijdering wenst van (betrouwbare) gegevens, dan dient Opdrachtgever dit verzoek in te dienen bij Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever binnen vier weken geen bevestiging heeft, dient zij een aangetekende brief te sturen, waarna ontvangst Opdrachtnemer binnen vier weken, indien dit redelijkerwijs mogelijk wordt geacht, aan het verzoek zal voldoen. Onder betrouwbare gegevens wordt verstaan: gegevens die door Opdrachtgever als vertrouwelijk zijn benoemd aan Opdrachtnemer en/of gegevens die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als vertrouwelijk mogen worden geacht.

4. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het Overeenkomst met Opdrachtnemer heeft verworven. De informatie geldt als vertrouwelijk indien dit schriftelijk door Opdrachtnemer is medegedeeld of wanneer dit door Opdrachtnemer redelijkerwijs als vertrouwelijk mag worden geacht.

5. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

6. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Artikel 13 – Opschorting

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

2. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

4. Opdrachtnemer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade.

Artikel 15 – Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan Opdrachtnemer of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, storingen, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

2. Alle verstrekte stukken met betrekking tot het Overeenkomst, zoals teksten en rapportages, zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, deze stukken openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, indien dit niet voortvloeit uit het doel van het Overeenkomst met Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis en informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie voor Opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht.

4. Alle stukken die in opdracht van Opdrachtgever gemaakt worden, mogen door Opdrachtnemer gebruikt worden ter publicatie, mits deze geen vertrouwelijke informatie bevat of tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5. Na verloop van een afspraak in het Overeenkomst of na beëindiging van het Overeenkomst, is Opdrachtnemer niet verplicht om gemaakte stukken te bewaren, of alsnog/nogmaals door te sturen naar Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 17 – Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 19 – Wijzigingen voorwaarden

Opdrachtnemer heeft het recht om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina te vinden zijn. Bij wijziging zal Opdrachtgever van een lopend Overeenkomst een elektronische aankondiging ontvangen. Indien Opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging, dan kan zij dit binnen vier weken na elektronische aankondiging kenbaar maken, waarna beide partijen in overleg zullen treden.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 oktober 2019.

Artikel 20 – Contactgegevens

Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.thecontentcase.nl 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen voorgelegd worden aan een daartoe bevoegd rechter. Indien er vragen zijn naar aanleiding van bovengenoemde artikelen dan verzoeken we om contact op te nemen met Opdrachtnemer:

The Content Case
Industrieweg 23
5527 AJ Hapert

E: [email protected]
T: +31 (0) 6 50 93 04 66