Wat zijn SMART-doelstellingen?

Een SMART-doelstelling is een doel dat zo geformuleerd is dat deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden is. Kortom, een doelstelling die richtinggevend is en waarbij het duidelijk is welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Juist doordat de doelstellingen zo concreet geformuleerd zijn, is de kans groter dat de doelstellingen behaald worden (of tijdig bijgesteld kunnen worden).

Checklist voor ondernemingen

SMART-doelstellingen kunnen het behalen van resultaten motiveren, omdat je concreet weet naar welk doel je streeft. Het is dus een goed middel (geen doel op zich!) voor ondernemingen om hun toekomstplannen op papier te zetten, bijvoorbeeld in een projectplan, ondernemingsplan en marketingplan. SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Specifiek

Het doel moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat zijn, waarbij je een cijfer (zoals een bedrag of percentage) koppelt aan het doel.

Meetbaar

Het succes van de doelstelling moet gemeten kunnen worden. Bepaal dus van tevoren hoe je dit kunt meten en doe indien mogelijk een 0-meting.

Acceptabel

De doelstelling moet geaccepteerd worden door iedereen die meewerkt aan het bereiken ervan. Kortom, er moet draagvlak zijn voor de doelstelling.

Realistisch

Het doel moet realistisch, oftewel haalbaar zijn. Als je bij voorbaat al weet dat je te hoge targets stelt dan is er waarschijnlijk geen draagvlak voor je plan. En wanneer men een doel niet haalt heeft dat ook nog vaak eens een negatieve invloed op de gemoedstoestand van iedereen die eraan meegewerkt heeft.

Tijdsgebonden

Goede SMART-doelstellingen hebben een duidelijke startdatum en einddatum. Zeker bij korte-termijndoelstellingen is het van belang dat je weet wat er wanneer behaald moet zijn. Op basis daarvan stel je nieuwe doelstellingen op en stel je bij waar nodig.

SMART voor je marketing

Vooral met je marketingplannen kun je sterke SMART-doelstellingen formuleren. Hier werk je bijvoorbeeld met percentages, aantal bezoekers/klanten, omzet/winst. Vaak is het niet realistisch om een gigantische jaardoelstelling in één doelstelling te formuleren. Daarom is het het slimst om de grote doelstelling op te delen in kleinere en concretere SMART-doelstellingen. Eventueel kun je deze selecteren op prioriteit (laag, middel, hoog).

KPI: Kritieke prestatie-indicatoren

SMART-doelstellingen worden ook wel eens KPI’s oftewel kritieke prestatie-indicatoren genoemd. KPI’s stel je op om je algehele visie en missie richting te geven. Tevens kun je ze opstellen voor specifieke afdelingen, zoals de verkoopafdeling. Denk hierbij aan het meten van de maandelijkse groei, gemiddelde conversietijd of gemiddelde aankoopbedrag. Bijvoorbeeld: In Maand X willen we minimaal X Bezoekers op pagina X van de website krijgen, of In Kwartaal X willen we minimaal X producten verkopen van een bepaalde productcategorie.